Jazykový kurz RE-PAS - hradený úradom práce

Vďaka projektu RE-PAS môžete jazykový kurz absolvovať úplne ZADARMO.

Ak ste evidovaný na úrade práce môžete špičkový jazykový kurz od VaV navštevovať bez akýchkoľvek nákladov.

Prečo RE-PAS práve u nás? Pretože u nás to máte:

 • 1. EXPRESNE - Urobíme všetko pre to, aby ste jazykový kurz cez RE-PAS mohli absolvovať čo najskôr. Manažérky jazykových kurzov Vám radi poradia a v celom procese žiadosti o RE-PAS Vás usmernia.
 • 2. BEZ POPLATKOV - U NÁS NEPLATÍTE ABSOLÚTNE NIČ - Zatiaľ čo v iných spoločnostiach od Vás budú žiadať zálohu a peniaze Vám vrátia až vtedy, keď im ich ÚPSVaR zašle, U NÁS ŠTUDUJETE BEZ AKÝCHKOĽVEK NÁKLADOV!
 • 3. KVALITNE A S AKREDITÁCIOU - jazykové kurzy sú akreditované a preto ich ÚPSVaR prepláca.
 • 4. PRIAMO VO VAŠOM MESTE - Kurzy realizujeme v rámci vybraných miest na celom Slovensku.

Čo robiť, aby ste mali kurz ZADARMO?

Vyberiete si jazykový kurz a následne na úrade práce podáte žiadosť o jeho preplatenie (požiadavka na rekvalifikáciu).

Cez REPAS je možné absolvovať tieto kurzy:

Anglický jazyk úroveň kurzu A1 - B2 Prihlásiť sa na kurz
Nemecký jazyk úroveň kurzu A1 - B2 Prihlásiť sa na kurz
Nemecký jazyk pre opatrovateľky úroveň kurzu A1 Prihlásiť sa na kurz
Francúzsky jazyk úroveň kurzu A1 - B2 Prihlásiť sa na kurz
Španielsky jazyk úroveň kurzu A1 - B2 Prihlásiť sa na kurz

Pripravili sme pre Vás všetky potrebné tlačivá:

Požiadavka na rekvalifikáciu

Požiadavka na rekvalifikáciu - Bratislavský kraj

Požiadavka na rekvalifikáciu sa vypĺňa nasledovne:

Vy vyplníte:

ČASŤ A: Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu + ČESTNÉ VYHLÁSENIE

My Vám vyplníme:

ČASŤ B: Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie.

Potenciálny zamestnávateľ vyplní:

ČASŤ C: Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru - väčšina úradov práce toto tlačivo nevyžaduje. Treba sa dopredu informovať.

POZOR! PONUKA JE ČASOVO OBMEDZENÁ - MIESTA SA MÍŇAJÚ - NEPREMEŠKAJTE ŠANCU ZÍSKAŤ
BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU A POŽIADAJTE O ŇU UŽ TERAZ.
INFORMUJTE SA NA SVOJOM ÚRADE PRÁCE O KONEČNOM TERMÍNE PODANIA ŽIADOSTI
PREPLATENIA KURZU.

Ak Vám úrad požiadavku na rekvalifikáciu schválil:

Už Vám nič nebráni v tom, aby ste opatrovateľský kurz absolvovali zadarmo. Stačí, aby ste RE-PAS, ktorý Vám úrad práce schválil, priniesli so sebou na otvorenie kurzu.

Po absolvovaní jazykového kurzu cez RE-PAS:

Do 15 dní po ÚSPEŠNOM skončení kurzu musíte na úrad doručiť:

 • doklad o ukončení rekvalifikácie
 • faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie
 • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu
 • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie

Na čo si dať pozor?

Všetky doklady je potrebné na úrad doručiť v stanovenom termíne. Počas kurzu sa nesmie stať, že Vás vyradia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak takáto situácia nastane, úrad práce Vám kurz nepreplatí.

Nie je Vám niečo jasné?

KONTAKTUJTE NAŠU RE-PAS LINKU - 0948 99 66 39 - na ktorej Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

 

Postup pri RE-PASE

Príspevok na rekvalifikáciu - § 54 ods. 1 písm. d) - REPAS

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja v rámci aktivity č. 2 národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 5“ začalo od 20. októbra 2014 poskytovať príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom vzdelávacom kurze, ktoré zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na ktorú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov poskytol úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ rekvalifikácie je vzdelávacia inštitúcia, ktorá zrealizuje rekvalifikáciu. Poskytovateľ rekvalifikácie bude akceptovaný len v prípade, ak má vydanú akreditáciu na vzdelávací kurz, resp. realizuje neakreditované vzdelávacie kurzy v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

Rekvalifikácia sa uskutočňuje v:

 • a) akreditovaných vzdelávacích kurzoch,
 • b) vzdelávacích kurzoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií, na ktoré sa akreditácia nevyžaduje

Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu rekvalifikácie a pri výbere poskytovateľa rekvalifikácie sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň sa zaväzuje uplatniť princíp primeranosti, t. j. cena za vybranú rekvalifikáciu by mala zodpovedať obvyklým cenám v danom čase a mieste, a dodržať cenové limity na jednotlivé druhy vzdelávacích kurzov uvedené v Usmernení Riadiaceho orgánu č. N3/2007 v platnom znení.

Uchádzač o zamestnanie si sám z verejne dostupných vzdelávacích kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU).

Požiadavka má tri hlavné časti:

 • časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
 • časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,
 • časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má uchádzač o zamestnanie prísľub na prijatie do pracovného pomeru, súčasťou požiadavky je príloha „Čestné vyhlásenie“, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný predložiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS.

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanienie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.