Kurz anglického jazyka Callanovou metódou

Ak sa nechcete učiť anglický jazyk, ale chcete anglicky hovoriť Callanova metóda je pre vás tým správnym riešením!Počas hodín odpovedáte a počúvate až 4x viac ako pri inej výučbe jazyka. Callanova metóda je priamou metódou výučby jazyka vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých. Metóda je zameraná na vytvorenie prirodzeného prostredia, v ktorom sa jazyk aktívne používa, pričom kladie dôraz na schopnosť rozumieť a vyjadriť sa v jazyku. Výučba anglického jazyka Callanovou metódou je nepretržitý rečový kontakt medzi lektorom a študentmi - komunikácia v cieľovom jazyku formou otázok a odpovedí.

Čítať viac...

Čo sa naučíte s Callanovou metódou?

Výhodou Callanovej metódy je jej komplexnosť a praktickosť. Počas hodín intenzívne komunikujete - týmto spôsobom si úplne prirodzene rozširujete aj slovnú zásobu a nenútenou formou si osvojujete správnu gramatiku. Angličtinu sa naučíte používať bezprostredne, správne a automaticky. Obsah hodín Callanovej metódy sa prispôsobuje Vašej úrovni používateľa anglického jazyka - metóda je rozdelená na 12 úrovní.

Ako prebieha hodina?

Pri výučbe sa simuluje anglické prostredie - lektor komunikuje zásadne v anglickom jazyku a Vy si postupne osvojujete reálne anglické tempo reči, vnímate jazyk a učíte sa premýšľať a automaticky reagovať v angličtine. Vaša pozornosť a vnímanie je zaručene udržiavané množstvom otázok, ktoré Vám lektor počas hodiny položí. Učivo prebieha priamo na hodinách, nemusíte sa pripravovať doma a riešiť domáce úlohy. Tým, že sa učebné látky efektívne kombinujú, si na hodinách opakujete, precvičíte a teda aj pamätáte to, čo ste sa už učili.

Komu Callanovu metódu odporúčame?

Všetkým, ktorí sa chcú spoľahlivo pripraviť do prirodzeného anglického prostredia, rovnako je Callanova metóda ideálna pre ľudí, ktorí chcú alebo potrebujú rýchlo napredovať v schopnosti komunikovať, či zlepšiť svoje komunikačné schopnosti. Absolvovaním kurzov Callanovej metódy máte predpoklad na získanie Cambridge certifikátu.

Hlavné výhody Callanovej metódy

 • naučíte sa premýšľať v anglickom jazyku
 • osvojíte si reálne anglické tempo reči vďaka intenzívnej komunikácii formou otázok a odpovedí
 • rozšírite svoju slovnú zásobu a prirodzenou formou si osvojíte gramatiku
 • zlepšíte svoje komunikačné schopnosti
 • zvládnete cudzí jazyk 4x rýchlejšie ako bežnými metódami, jednoduchšie a s minimálnou domácou prípravou

 

 ÚROVNE CALLANOVEJ METÓDY

Úrovne -
Callan:
callan stages
Jazykové
úrovne:
Beginner/
Element.
Pre-
Interm.
Interm. Upper-
Interm.
Higher Advanced Upper-
Advanced
Mastery
Európske
úrovne:
A1 A2 B1 B1 B2 C1 C1 C2

 

 STAGE 1 je určený pre študentov, ktorí sa anglický jazyk ešte len začínajú učiť. Zavádza najdôležitejšie slovíčka a štruktúry v jazyku. V rámci tejto úrovne sa študenti naučia používať pomocné sloveso „byť“ a „mať“ a prítomný priebehový čas (napr. You are calling..), ďalej zámená ja - „I“, ona - „she“, on - „he“, predmetové zámená jeho - „him“, ich - „them“, privlastňovacie zámená (napr. môj - „my“, tvoj - „your“, jeho - „his“) a množstvo výrazov nevyhnutnej každodennej slovnej zásoby.
 STAGE 2 je pre študentov, ktorí sa už s angličtinou niekedy v minulosti stretli. Zahŕňa oblasti ako rozdiely medzi jednoduchým prítomným a prítomným priebehovým časom, používanie „some“ a „any“, osobitne stojace privlastňovacie zámená môj - „mine“, jej - „hers“, náš - „ours“ a podobne. Taktiež opisné stupňovanie, druhý a tretí stupeň stupňovania prídavných mien, napr. viac než - „more than“ a veľa základnej slovnej zásoby.
 STAGE 3 zhŕňa učivo prvých dvoch úrovní Callanovej metódy a obsahuje bohatú a užitočnú slovnú zásobu. Taktiež ponúka ďalšie precvičovanie druhého a tretieho stupňa prídavných mien (napr. „ the furthest“, „as many as“) a zameriava sa na použitie rôznych prísloviek (napr. rýchlo „quickly“, nikdy „never“), taktiež oboznamuje so slovesom byť v minulom čase a jednoduchým minulým časom slovies.
 STAGE 4 je druhou základnou úrovňou Callanovej metódy. Okrem početných prvkov každodennej slovnej zásoby študentov oboznamuje s jednoduchým minulým časom nepravidelných slovies, ako napr. „drank“, tvorenie jednoduchého budúceho času slovesa byť „will“, používanie „going to“ na vyjadrenie budúcich dejov, predprítomný čas (napr. „I have seen this film“) ako aj 1. a 2. podmieňovací spôsob (napr. „If you call... they will tell you...“ a „If you went..., you would see...“).
 STAGE 5 je pre študentov, ktorí začali so štúdiom angličtiny na úrovni „ intermediate“. Okrem bohatej slovnej zásoby primeranej tejto vedomostnej úrovni, Stage 5 zahŕňa niekoľko náročnejších gramatických javov. Medzi nimi napr. minulý priebehový čas, trpný rod v minulom čase (napr. „the book was written“), predminulý čas (napr. you had bought it), budúci priebehový čas (napr. „she will be working“) a tretí podmieňovací spôsob (napr. „If you had gone..., you would have seen...“ ). Táto úroveň je vhodná pre študentov na úrovni B1 podľa CEF, hoci obsahuje už aj niektoré gramatické javy z úrovne B2.
 STAGE 6 Objavuje sa tu: nepriama reč (napr. "you told me that she would succeed"), kauzatívne štruktúry (napr. "he had his dinner cooked by his mother"), futúrum perfektum (napr. "you will have written") či predminulý priebehový čas (napr. "you had been writing"). Na konci tejto úrovne bude mať študent prebrané všetky jazykové štruktúry, ktoré sú testované v skúške B1.
 STAGE 7 Naučíte sa: špeciálne slovesá be, do, can, may, must, shall, dare, need, ought used... rozdiel medzi "to infinitive" a "-ing"
sentence, phrase, clause - definícia a význam pri syntaktickej skladbe viet
priraďovacie a podraďovacie súvetia
idiómy a ich použitie v praxi
písanie obchodného listu
 STAGE 8 Budete vedieť používať: vzťažné zámená a ich použitie
"transitive" a "intransitive" verbs
výnimky pri tvorbe plurálu podst. mien
určovanie rodu a s tým spojená tvorba nových slov
určitý a neurčitý člen
vyjadrenie želania, túžby
 STAGE 9 Naučíte sa: stupňovanie prídavných mien, prísloviek a častíc
zdvojovanie spoluhlások
minulý čas + neurčitok a ich spoločné vyjadrenie vo vete
dvojité skracovanie v anglických vetách
anglické idiómy a ich uplatnenie v praxi
 STAGE 10 Spoznáte: spojenie frázy "it is time" a minulého času
ustálené slovné spojenia v angličtine
váhy a miery - porovnanie britského systému s európskym
ďalšie anglické idiómy a ich použitie
 STAGE 11 Osvojíte si: frázové slovesá a predložkové vety
konštrukcia odpovedí študentov je voľnejšia
pribúdajú anglické slová cudzieho pôvodu (grécke, latinské, francúzske)
zdokonaľuje sa písomný prejav
 STAGE 12 opakovanie slovnej zásoby
písanie esejí a slohových prác
počúvanie s porozumením
precvičovanie porozumenia písaného textu

Podrobnosti

Komu je kurz určený? Všetkým, ktorí sa chcú spoľahlivo pripraviť do prirodzeného anglického prostredia, rovnako je Callanova metóda ideálna pre ľudí, ktorí chcú alebo potrebujú rýchlo napredovať v schopnosti komunikovať, či zlepšiť svoje komunikačné schopnosti. Absolvovaním kurzov Callanovej metódy máte predpoklad na získanie Cambridge certifikátu.
Cena kurzu:
od 68 € do 113 €
pomoc
Miesto konania: Prešov, Košice, Sabinov
Úrovne kurzu: A1 - začiatočníci
A2 - pokročilí začiatočníci
B1 - mierne pokročilí
B2 - pokročilí
C1 - experti
* Vašu úroveň jazykových znalostí si zistíte pomocou zaraďovacieho testu, ktorý nájdete v hornom menu. Konkrétnu úroveň Vami vybraného jazykového kurzu si vyberiete v nezáväznej prihláške.
Učebné materiály: Pri výučbe používame najnovšie vydanie originál učebníc Callanovej metódy
Výstup z kurzu: Certifikát v slovenskom a anglickom jazyku
Intenzita kurzu: 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (2 x v týždni po 90 minút)
(1 vyuč. hodina = 45 minút)
Rozsah kurzu: 12 až 20 hodín za stage
Trvanie kurzu: 3-5 týždňov
Rozvrh výučby: Pondelok/Streda, Utorok/Štvrtok (16:30 - 18:00, 18:00 - 19:30)
alebo podľa dohody študentov s jazykovou školou
Počet ľudí v skupine: od 4 - 8 ľudí

Vybrali sme pre Vás

Prešovský kraj
photo

Mgr. Dušana Raslavská

manažérka jazyk. kurzov
0948 48 84 00

Otváracie hodiny

 • Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30
 • Sobota: na základe objednávky
 • Nedeľa: zatvorené
Košický kraj
photo

Ing. Juraj Body

manažér jazyk. kurzov
0948 30 66 20

Otváracie hodiny

 • Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30
 • Sobota: na základe objednávky
 • Nedeľa: zatvorené
Sabinov
photo

Ing. Adriána Mičáňová

manažérka jazyk. kurzov
0948 27 88 05

Otváracie hodiny

 • Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30
 • Sobota: na základe objednávky
 • Nedeľa: zatvorené
Celá SR (cez Skype)
photo

Mgr. Dušana Raslavská

manažérka jazyk. kurzov
0948 48 84 00

Otváracie hodiny

 • Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30
 • Sobota: na základe objednávky
 • Nedeľa: zatvorené