Všeobecné podmienky jazykových kurzov

I. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

 • 1.1 Týmito všeobecnými podmienkami kurzov VaV (ďalej len „VP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Jazykovka VaV, s.r.o., so sídlom Hlavná č. 50, 080 01 Prešov, IČO: 46 917 322 (ďalej len „organizátor“) a účastníkom kurzu VaV (ďalej len „účastník“), ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi organizátorom a účastníkom.
 • 1.2 Elektronická prihláška na jazykový kurz VaV (ďalej len „kurz“), ktorá je uverejnená na internetovej adrese www.jazykovaskolavav.sk, resp. písomná prihláška, nachádzajúca sa v sídle organizátora kurzu alebo na jeho internetovej adrese, predstavuje návrh na uzavretie zmluvy zo strany organizátora.
 • 1.3 Zmluva medzi organizátorom a účastníkom je uzavretá platným prijatím návrhu. Vyplnenie a odoslanie elektronickej prihlášky, resp. vyplnenie a odovzdanie písomnej prihlášky, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú aj VP predstavuje platné prijatie návrhu.

II. Spôsob určovania ceny

 • 2.1 Aktuálne ceny a zľavy skupinových jazykových kurzov sú umiestnené na internetovej adrese www.jazykovaskolavav.sk

III. Spôsob úhrady ceny kurzu a platobné podmienky

 • 3.1 Vyplnením elektronickej, resp. písomnej prihlášky sa účastník zaväzuje:
  • a/ k uhradeniu celej dohodnutej ceny kurzu,
  • b/ k úhrade minimálnej čiastky 20 € za kurz
 • 3.2 Organizátor telefonicky skontaktuje každého účastníka, ktorý vyplnil elektronickú prihlášku, za účelom overenia údajov a overenia ceny kurzu podľa bodu 2.1.
 • 3.3 Účastník berie na vedomie, že právo na účasť v požadovanom kurze mu vzniká až po úhrade kurzovného určeného v čl. III bod 3.4 VP.
 • 3.4 Účastník nemá právo na vrátenie minimálnej čiastky 20 €. Účastníkovi vznikne právo na vrátenie čiastky 20 eur len v prípade, ak organizátor neotvorí kurz v lehote 2 mesiacov odo dňa prihlásenia sa na jazykový kurz a uhradenia zálohy 20 eur.
 • 3.5 Cenu kurzu je možné uhradiť najneskôr v deň otvorenia kurzu.
 • 3.6 Úhradu je možné uskutočniť nasledovne:
  • a/ osobne v kancelárii VaV na ulici Hlavná 50 v Prešove (2. poschodie)
  • b/ osobne v kancelárii VaV na ulici Južná trieda 2/A v Košiciach
  • c/ osobne v kancelárii VaV na ulici Námestie slobody 27 v Sabinove
  • d/ vkladom na bankový účet organizátora, č. ú. SK9302000000003141337356
 • 3.7 V prípade omeškania platby za kurz podľa bodu 3.5 účastník stráca nárok na už poskytnutú zľavu ako aj nárok na iné zľavy, ktoré sú spresnené na stránke organizátora podľa bodu 2.1. a je povinný zaplatiť cenu kurzu v plnej výške.
 • 3.8 Ak účastník kurzu po uzatvorení zmluvy a zaplatení dohodnutej ceny kurzu požiada o zmenu termínu kurzu, stráca nárok na zľavy podľa bodu 2.1. Ak organizátor kurzu zmenu povolí, VaV má nárok na administratívny poplatok vo výške 20 € na úhradu nákladov spojených so zmenou termínu kurzu.)
 • 3.9 Ak účastník kurzu po platnom prijatí návrhu organizátora, resp. po vyplnení prihlášky, sa nezúčastní kurzu, na ktorý sa prihlásil, je povinný zaplatiť organizátorovi zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur.
 • 3.10 Účastník kurzu berie na vedomie, že v prípade zanedbania povinnosti riadne a včas informovať organizátora o svojej neúčasti na kurze je povinný uhradiť organizátorovi spôsobenú škodu.
 • 3.11 Podmienky pre vrátenie uhradených poplatkov za kurz sú nasledovné:
  • a/ ak účastník kurzu viac ako 15 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy,
  • b/ ak účastník kurzu 15 a menej ako 15 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy, okrem finančnej čiastky 50 €, ktorú si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu.
  • c/ ak účastník v deň alebo po dni otvorenia kurzu oznámi, že sa na kurze nezúčastní, nemá nárok na vrátenie ceny kurzu, 80% tejto ceny kurzu si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu a 20% z ceny kurzu si organizátor započíta ako sankciu za nesplnenie záväzku účastníka zúčastniť sa na danom kurze podľa bodu 3.1. písm. b/.
 • 3.12 Účastník kurzu je povinný uhradiť cenu kurzu v celej výške bez ohľadu na to, či absolvuje kurz v celom rozsahu, alebo absolvuje len jeho časť.
 • 3.13 V prípade, ak účastník kurzu pristúpi do už prebiehajúceho kurzu, má nárok na zľavu z ceny kurzu v zmysle dohody s organizátorom.
 • 3.14 Účastník kurzu berie na vedomie, že certifikát o absolvovaní kurzu mu bude organizátorom vydaný až po uhradení celej ceny kurzu.

IV. Podmienky kurzu

 • 4.1 Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami výučby cudzích jazykov tak, ako ich určí organizátor.
 • 4.2 Podmienky, ktoré nie sú uvedené v prihláške a vo VP, nie sú garantované zo strany organizátora.
 • 4.3 Účastník súhlasí, že dohodnutý termín kurzu a stupeň náročnosti kurzu nie je možné meniť, ak organizátor neurčí inak. Prestúpiť do vyššieho alebo nižšieho stupňa náročnosti kurzu počas trvania kurzu je možné len v prípade, ak skupina na požadovanej úrovni je vytvorená, a len po vzájomnej dohode s organizátorom.
 • 4.4 Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci skupín, tried a lektorov.
 • 4.5 V prípade, ak vyjde vyučovacia hodina na deň pracovného voľna alebo štátneho sviatku, účastník súhlasí s tým, aby organizátor určil deň, v ktorý bude výučba nahradená.
 • 4.6 Účastník kurzu súhlasí s tým, že v prípade potreby budú vykonané opakovania z celého dovtedy preberaného učiva.
 • 4.7 Účastník kurzu berie na vedomie, že v prípade akejkoľvek absencie na vyučovacej hodine nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.
 • 4.8 V prípade odôvodnenej absencie (na základe lekárskeho potvrdenia) má účastník kurzu za splnenia podmienok bodu 4.9 nárok na nahradenie neabsolvovanej hodiny v inej skupine, nachádzajúcej sa na rovnakej úrovni, ak takáto existuje.
 • 4.9 Účastník kurzu je povinný v prípade odôvodnenej absencie (z dôvodu choroby, zranenia a pod.) informovať organizátora o svojej absencii minimálne 1 pracovný deň vopred v čase od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0948 488 400, inak stráca nárok na absolvovanie predplatenej hodiny v náhradnom termíne.
 • 4.10 V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz organizátor nebude pre neho samostatne opakovať už prebraté učivo.
 • 4.11 Účastník kurzu berie na vedomie, že certifikát o absolvovaní kurzu mu bude vydaný až po úspešnom absolvovaní záverečného testu a pri splnení účasti na výučbe minimálne 70% z celkového rozsahu kurzu.
 • 4.12 Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nevytvorenia skupiny s minimálnym počtom 6 študentov daný kurz neotvoriť, výučbu upraviť alebo dátum začatia výučby posunúť.Ak organizátor neotvorí kurz 4 týždne od termínu, na ktorý sa účastník prihlásil, zaväzuje sa vrátiť účastníkovi kurzu už uhradenú sumu.

V. Povinnosti účastníka

 • 5.1 Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavať režim výučby tak, aby nespôsoboval svojím konaním rušenie výučby alebo nespôsoboval prekážky vo výučbe. V prípade zistenia vyššie uvedených skutočností má organizátor kurzu právo v daný deň nevpustiť účastníka na výučbu, alebo vylúčiť účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie už zaplatených poplatkov.
 • 5.2 Účastník kurzu berie na vedomie, že po dobu trvania skupinového kurzu a po dobu 6 mesiacov po jeho skončení nie je oprávnený mimo termínov a časov konania jazykových kurzov organizovaných spoločnosťou Jazyková škola VaV - SK s.r.o. zúčastňovať sa výučby cudzích jazykov poskytovanej lektormi Jazyková škola VaV - SK s.r.o. súkromnou formou alebo v prospech iného organizátora jazykového kurzu.
 • 5.3 Účastník kurzu berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 5.2 je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 €.

VI. Záverečné ustanovenia

 • 6.1 Účastník kurzu súhlasí, aby fotografické a filmové zábery zhotovené s jeho vedomím počas kurzu v priestoroch učební boli v prípade potreby použité na marketingové účely Jazykovej školy VaV - SK s.r.o., Agentúry VaV, s.r.o., Agentúry VaV Slovakia, s.r.o., VaVAkademy, s.r.o. a VaV Servis, s.r.o. (zverejnené na webových stránkach Jazykovej školy VaV - SK s.r.o., VaV Akademy, s.r.o., Agentúry VaV Slovakia, s.r.o. a VaV Servis, s.r.o. a v brožúrach Jazykovej školy VaV - SK s.r.o., Agentúry VaV Slovakia, s.r.o. a VaV Servis, s.r.o. a pod. )
 • 6.2 Účastník vyhlasuje, že všeobecné podmienky jazykových kurzov organizovaných spoločnosťou Jazyková škola VaV - SK s.r.o. si prečítal, obsahu porozumel a na znak súhlasu záväznú elektronickú prihlášku odosiela.
 • 6.3 Odoslaním tohto dokumentu súhlasím, aby Jazyková škola VaV - SK s.r.o. použila a spracovala osobné údaje v zmysle §7 ods. 2 zákona č.122/2013 Z.z.